Ochrana osobných údajov


I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaniím osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je Plasticar s. r. o., IČO:46953701 so sídlom T.Hromadu 821/21, 972 12 Nedožery Brezany, (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú adresa: T.Hromadu 821/21, 972 12 Nedožery Brezany. e-mail: warstore@warstore.sk telefón: 0908388377.

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe špecifického identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, siete identifikátora alebo na základe jedného či viacerých zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval nikoho iného pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správcaspracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

1. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku. 6 odst. 1. písm.b) GDPR.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je - spracovanie Vašej objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávaní sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie objednávky (meno, priezvisko a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany správcu plniť.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje - po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a nároky vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov (na obdobie 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). V prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení, bude e-mail uchovávaný po dobu 5 rokov.

2. Po uplynutí obdobia uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
- podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / uskutočnenia platby na základe zmluvy
- zabezpečujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou e-shopu
- poskytujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle prenos osobných údajov do tretích krajín (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Súbory cookies

1. Správca používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité pre účely merania návštevnosti webu, na cielenie reklám, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky www.warstore.sk. Súbory cookies na meranie návštevnosti webových stránok a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Súbory cookies na cielenie reklám sú spracované na základe vášho súhlasu.

2. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovatelom služieb a platformy Google.

3. Zber údajov o správaní sa návštevníkov webu, je aktivovaný na podnet návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím voľby "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením vo vrchnej časti webovej stránky, a znie takto: "Prevádzkovateľ webu, spoločnosť Plasticar s. r. o., T.Hromadu 821/21, 972 12 Nedožery Brezany, IČ 46953701, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe súbory cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely, a v prípade vašeho súhlasu aj pre retargeting."

4. Súhlas na zhromažďovanie údajov súborov cookie pre marketingové účely je možné zmeniť kedykoľvek, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

5. Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., sídlo 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA.

6. Zhromaždené cookies súbory sú následne spoločnosťou Google, Inc. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, alebo obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu v zmysle čl. 21 GDPR a
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
- právo odvolať súhlas so spracovaním, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedenú v článku. III týchto podmienok.

2. Tiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že si myslíte, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky ochrany osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

2. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním oprávnené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára,potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený meniť tieto podmienky. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov, uverejní na svojej internetovej stránke a súčasne Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.